DANSK IRANSK SELSKAB

انجمن فرهنگی ایران و دانمارک

Vedtægter

Vedtægter

§1

Stk. 1. Selskabets navn er: Dansk Iransk Selskab.

Stk. 2. Hjemsted: København.

Stk .3. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 4. Selskabet er upolitisk, nonkonfessionelt og skal økonomisk hvile i sig selv

§2

Stk. 1. Selskabets formål er at virke for en nærmere forbindelse mellem Danmark og Iran på kulturelle og sociale områder samt at fremme personlig kontakt mellem danskere og iranere. Selskabet er uafhængigt af politiske og trosmæssige tilhørsforhold og hviler økonomisk i sig selv

§3

Stk 1 Formålet søges bl.a. realiseret gennem møder, udstillinger, filmforvisninger, udbredelse af oplysende litteratur, studiekredse, udveksling af kunstnere, videnskabelige udveksling, fremme af turismen etc.

§4

Stk. 1. Medlemskab står åbent for enkeltpersoner, institutioner og firmaer, der vedkender sig selskabets formål. Medlemskab skal godkendes af selskabets bestyrelse.

Stk. 2. Kontingentsatser for de forskellige medlemskategorier foreslåes af bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse. Kontingentsatserne fastsættes for ét år ad gangen.

Stk. 3.Kontingentet er forfaldent til betaling ved begyndelsen af regnskabsåret i overensstemmelse med bestyrelsens nærmere beslutning.

Stk 4. Udmeldelse af selskabet må ske skriftligt med 3 måneders varsel til bestyrelsen inden hvert års 1. januar.

Stk 5. Bestyrelsen kan i medlemsfortegnelsen slette et medlem, der er mere end tre måneders restance med kontingentet.

§5

Stk. 1. Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen, ordinær som ekstraordinær.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året inden udgangen af marts måned.

Stk. 3. Årsregnskab og status skal afsluttes af bestyrelsen inden generalforsamlingens indkaldelse.

Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst fire ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 

1) bestyrelsen

2) en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling

3) mindst tyve stemmeberettigede medlemmer efter begrundet begæring.

Stk. 6. Ethvert medlem, som ikke er i restance med kontingentet, er berettiget til at være til stede og tale på generalforsamlingen. Hvert tilstedeværende medlem har én stemme.

Stk. 7. Afstemningen er mundtlig, med mindre mindst 10 stemmeberettigede medlemmer anmoder om skriftlig afstemning.

Stk. 8. Medlemmer, der er forhindret i personligt fremmøde, er berettiget til at afgive stemme ved skriftlig fuldmagt.

§6

Stk. 1. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

a) Valg af dirigent

b) Aflæggelse og godkendelse af beretningen om selskabets arbejde i det forløbne år

c) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

d) Opstilling af kontingentsatser

e) Valg af medlemmer til repræsentantskabet

f) Valg af medlemmer til bestyrelsen

g) Valg af revisor

h) Eventuelt

§7

Stk. 1. Beslutningen om vedtægtsændringer kræver flertal med mindst 2/3 af de afgivende stemmer.

Stk. 2. Beslutningen om selskabets opløsning kan kun finde sted, hvis mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede på generalforsamlingen, og såfremt forslaget om opløsning vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivende stemmer.

Stk. 3. Hvis et sådant flertal af medlemmer ikke er til stede, men forslaget anbefales med 2/3 flertal af den fremmødte stemmer, skal der senest fire uger efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, og denne ekstraordinære generalforsamling kan da vedtage selskabets opløsning med et flertal på 2/3 af de afgivende stemmer.

Stk. 4. Alle andre bestemmelser træffes ved simpelt flertal.

Stk. 5. De midler, som selskabet eventuelt måtte råde over på opløsningstidspunktet, skal tilfalde en kulturinstitution i Danmark eller Iran efter den opløsende generalforsamlings beslutning

§8

Stk. 1. Til aktivt fremme af selskabets formål vælger generalforsamlingen et repræsentantskab på 15-25 medlemmer for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Til varetagelse af selskabets daglige drift vælges en bestyrelse på 5-9 medlemmer. Bestyrelsen som vælges af generalforsamlingen blandt repræsentantskabets medlemmer, konstituerer sig selv med formand, to næstformænd (en dansker og en iraner) og kasserer.

Stk. 3. Bestyrelsen har under valgperioden ret til selvsupplering indenfor den angivne grænse med hensyn til medlemstallet.

Stk. 4. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5. Bestyrelsesmøder finder sted efter indkaldelse af formanden eller i hans forfald en næstformand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst fire (dog i tilfældet af ni bestyrelsesmedlemmer mindst fem) medlemmers tilstedeværelse. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Formandens stemme er afgørende i tilfældet af stemmelighed. Beslutninger truffet på bestyrelsesmøder føres til protokollen. Formanden alene eller i hans forfald en næstformand sammen med yderligere et bestyrelsesmedlem skal være berettiget til at tegne selskabet.

Stk. 6. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Bestyrelsen skal være berettiget til i fornødent omfang at antage lønnet hjælp.

Stk. 7. Bestyrelsen skal være berettiget til at nominere ærespræsidenter og æresmedlemmer. Et sådant medlemskab er kontingentfrit.